WolfSoul

170 tekstów – auto­rem jest Wol­fSoul.

Niep­la­nowa­na cieka­wość jest jak kot,
przechodzi przez cień i 
tra­cisz go z wzro­ku
jed­nak on Ciebie zyskuje...

https://soundcloud.com/true-karol/pro8l3m-jakby-konczyl-sie?in=samanta-siwczak/sets/co-tylko-dla-nas-3 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2018, 22:49

Dziec­ko w To­bie za­bite ru­tyną to wy­rok niepełne­go życia ...

https://soundcloud.com/615deiv/asap-rocky-asap-forever

Nie trać cieka­wości i miłości do te­go co Cię otacza. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2018, 18:07

Szczyt pro­filak­ty­ki to wy­palać 3 blan­ta kończąc pier­wsze wi­no za­sięgnąć po ikonę 'ochro­ny wzro­ku' o 3 nad ranem.
https://soundcloud.com/call_me_puppy/otsochodzi-aha-feat-pezet 

myśl • 27 maja 2018, 01:03

Śmierć pachnie jak wiatr spod skrzy­deł wiel­kiego kon­densa­tora na dachu szpi­tala pod, którym umierasz jed­nak jeśli będziesz żył wyjątko­wo two­ja śmierć spo­koj­nie chwy­ci Cię za dłoń otu­li rodzin­nym ciepłem i po­wie "Wi­taj w do­mu!"


https://soundcloud.com/lil_peep/save-that-shit 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 maja 2018, 22:46

Na szczęście są jeszcze ta­kie zmiany, które nie wy­magają aktualizacji. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 kwietnia 2018, 02:19

Na odległość

Był jed­nym z tych którzy plu­li na chodnik
Nie pluł przed złością
Nie pluł z popisu
Ro­bił to przez cały czas

Z pogardą
Z pog­wałce­niem prawa
Z każdym krokiem

Nie czując niczego

I po­kochałam Go
Jak ni­kogo na świecie
Ak­ceptując nieznane
Porzucając [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2018, 23:49

Mózg za­bija to do cze­go ser­ce przywykło...

Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 marca 2018, 18:15

Apopleksja

Nie godzę się z pustką
Roz­gra­biam co dnia po­piół
Szu­kam swo­jej twarzy w lustrze
Przyz­wyczaił mnie do siebie niepokój.

Widzę jak wiele mam do stracenia
Nie prze­raża mnie to, Przyjacielu
boję się je­dynie bra­ku trwogi,
i że znów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 marca 2018, 18:12

Kartka złożona 8 razy.

Koło życia, mniej­sze zło,
W po­goni za szczęściem , Ste­ven Con­rad.
Wokół sztuczne tło,
Choć bra­kuje głosu – Bądź spokojna…

Myślę o wszys­tkim, kończąc na niczym, Sokrates.
Lecz tyl­ko tam mogę widzieć nas razem.
Złote za­sady, w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2018, 21:10

Gwiazdka, scena pierwsza, dubel dwudziesty trzeci

Opo­wiem Wam pokrótce
to co już pew­nie wiecie,
co dom to tradycja
tu­taj daj­my cięcie.

Dziecięca magia,
prze­poczwarze­nie,
piekące płat­ki śniegu
Już nie pier­wszy plan na scenie.

Gwiaz­dka na niebie
pew­nie już świeciła,
przyk­ry­ta smogiem
lecz w do­mysłach była.

Ra­dość za­mieniona w żal,
żal [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 grudnia 2017, 17:44

WolfSoul

"Myśliwy jeszcze ma broń i trzyma smycze, Lecz las jest nasz i łąki też są nasze. Wilk wolny wyje, na smyczy pies skowycze, I bać się musi i swoich braci straszyć Odtwórz Odtwórz Odtwórz ''Wilku! Pieknyś w stworzeniu, Ty dziki i pełen tajemnic. A w moich myślach, w mniemaniu poznałam Ciebie do głębi.''

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

WolfSoul

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 czerwca 2018, 22:49WolfSoul do­dał no­wy tek­st Nieplanowana cieka­wość jest jak [...]

27 maja 2018, 18:07WolfSoul do­dał no­wy tek­st Dziecko w To­bie za­bite [...]

27 maja 2018, 01:03WolfSoul do­dał no­wy tek­st Szczyt pro­filak­ty­ki to wy­palać [...]

26 maja 2018, 22:46WolfSoul do­dał no­wy tek­st Śmierć pachnie jak wiatr [...]

18 kwietnia 2018, 19:38WolfSoul sko­men­to­wał tek­st Ludzia-Wilka Deszczo­we Oczyszcze­nie z [...]

3 kwietnia 2018, 19:21dark smurf sko­men­to­wał tek­st Na szczęście są jeszcze [...]

2 kwietnia 2018, 05:05Moon G sko­men­to­wał tek­st Na szczęście są jeszcze [...]

2 kwietnia 2018, 02:19WolfSoul do­dał no­wy tek­st Na szczęście są jeszcze [...]

13 marca 2018, 18:27WolfSoul sko­men­to­wał tek­st Na od­ległość

12 marca 2018, 09:39RozaR sko­men­to­wał tek­st Na od­ległość